RWK-logo

 

ROGALAND WESTERN KLUBB

§ 1 FORMÅL:

RWK skal utvikle hesteinteressen mot westernridning og natural horsemanship.
RWK skal arrangere kurs i westernridning, natural horsemanship og andre faglige kurs.
RWK skal arrangere fellesridning, fellesturer, aktivitetsdager og sosialt samvær i beste western ånd.

§ 2 STYRET:

Styret skal bestå av:
President - (velges for 2 år)
Visepresident - (velges for 2 år)
Sekretær - (velges for 2 år)
Kasserer - (velges for 2 år)
3 styremedlem - (velges for 1 år)
2 varamedlemmer - (velges for 1 år)

Arbeidsutvalget skal bestå av: President, Visepresident, Sekretær.

Aktivitetsleder og andre spesialverv valgt av medlemsmøtet, tiltrer styret når styret finner det nødvendig, dog uten stemmerett.

Styret plikter:

Å utføre den daglige ledelse av klubben i samsvar med de fattede vedtak, og i henhold til Wrans vedtekter.
Å overvåke klubbens økonomi og aktivt bidra med forslag etc. for å bedre denne.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (5) er tilstede.

§ 3 ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Mellom årsmøtene ligger myndigheten hos medlemsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen januar måned.
Hvis styret finner grunn til det, eller hvis minst 1/5 av medlemsmøtet forlanger det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

I innkallingen skal det oppgis hvilket punkt som skal tas opp. Ved ekstra ordinært årsmøte skal kun de saker som er oppgitt i innkallingen taes opp.

Skriftlig innkalling til årsmøtet og ekstra ordinært årsmøtet, skal utarbeides av styret og sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. E-post er godkjent som skriftlig innkalling.

Alle medlemmer har stemmerett samt forslag og talerett. Medlemskontigent skal være betalt innen årsmøtet avholdes, for at et medlem skal ha stemmerett. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmene som møter. Men hvert medlem kan ha en fullmakt fra annet medlem som er hindret i å møte selv. Beslutninger fattes med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt. Hvis det ved personvalg blir stemmelikhet, avgjøres dette ved loddtrekning.

Årsmøtet skal behandle:

Beretning
Regnskap
Budsjett
Innkomne forslag (kontingent)
Valg

MEDLEMSMØTET

Medlemsmøtet holdes den første tirsdagen i hver måned. Eller når styret bestemmer det. Hvis noe særskildt skal taes opp, kan styret sende ut dagsorden til møtet på forhånd.

Medlemsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter.

Alle hesteintresserte og eller westernintresserte kan søke medlemskap.
Det er også mulig med familiemedlemskap på særskildte betingelser.

Medlemmet plikter:

Ved korrekt oppførsel på en positiv måte å fremme hesteinteressen og RWK`s interesser.
Betale kontingent og andre fastsatte avgifter.
Følge klubbens og overordnede idrettsmyndigheter`s lover og vedtekter og beslutninger som er vedtatt i henhold til disse.
For øvrig arbeide for klubbens og forbundets samhold og utvikling.
Vise respekt og ansvar for dyr.

Eksklusjon

Et medlem kan ikke ekskluderes av andre grunner enn:
At medlemmet ikke har betalt kontingent.
At medlemmet har motarbeidet klubbens virksomhet, formål eller interesser.

VEDTEKTER:

Endring av vedtekter kan bare foretaes gjennom vedtak på årsmøtet.